نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/adasi-fizik.mp4 تدریس عدسی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/kar-va-energy.mp4 تدریس کار و انرژی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی تهیه تدریس فیزیک مهندس امیر مسعودی تدریس های امیر مسعودی برای فیزیک به صورت آموزشی فصل به فصل و تست زنی […]