نمونه تدریس عربی کنکور آسان است

تدریس عربی استاد احمدی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi.mp4 تدریس تست زنی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-2.mp4 تدریس عربی استاد جوکار کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-3.mp4 تدریس عربی دوازدهم جوکار کنکور آسان است تهیه تدریس عربی دکتر حسین احمدی دکتر حسین احمدی مدرس عربی کنکور آسان است استاد احمدی موسس مجموعه کنکور آسان است می باشد .  ایشان اولین دارنده مجوز نشر لوح های فشرده […]

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور آسان است

تدریس دین و زندگی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-dars-1.mp4 تدریس درس اول دین و زندگی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-dars-5.mp4 تدریس درس پنجم دین و زندگی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-7.mp4 تدریس دین و زندگی استاد احمدی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/jambandi-dini.mp4 تدریس جمع بندی دین و زندگی کنکور آسان است تهیه تدریس دین و زندگی دکتر حسین احمدی دکتر حسین احمدی مدرس دین و زندگی […]

نمونه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده

تدریس زبان انگلیسی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/ravesh-test-keloz.mp4 تدریس کلوز تست کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-hamaysh-12-danshzadeh.mp4 همایش زبان دوازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/test-zaban-11.mp4 تست زبان یازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-loghat-dars-aal.mp4 لغات زبان یازدهم کنکور آسان است تهیه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده دکتر امیر دانش زاده مدرس زبان انگلیسی کنکور آسان است می باشد . دکتر دانش زاده دارای مدرک زبان […]

نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

نمونه تدریس فیزیک مهندس مسعودی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/adasi-fizik.mp4 تدریس عدسی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/kar-va-energy.mp4 تدریس کار و انرژی فیزیک مهندس امیر مسعودی https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/10/dama-va-garma.mp4 تدریس دما و گرما فیزیک مهندس امیر مسعودی تهیه تدریس فیزیک مهندس امیر مسعودی تدریس های امیر مسعودی برای فیزیک به صورت آموزشی فصل به فصل و تست زنی […]