جمع بندی شیمی عارف ربیعیان

جمع بندی شیمی عارف ربیعیان

درس شیمی از جمله دروس مفهومی، محاسباتی کنکور می باشد که دانش آموزان و دواطلبان کنکور برای یادگیری مفهومی و تسلط بر مباحث شیمی، به یادگیری روش مطالعه شیمی و مفاهیم مباحث شیمی نیاز دارند. پس از مطالعه کلیه مباحث، مهم ترین مرحله برای تثبیت مطالب خوانده شده، جمع بندی دروس می باشد. جمع بندی […]