تعداد سوالات هر درس در کنکور سراسری 1400

تعداد سوالات کنکور

تعداد سوالات هر درس در کنکور سراسری 1400 طبق آخرین تغییران و به تفکیک رشته. هر رشته در کنکور سراسری دارای دو دفترچه عمومی و اختصاصی می باشد. که ابتدا دانش آموزان باید دروس عمومی را پاسخ دهند و سپس پاسخ دروس اختصاصی را در پاسخنامه وارد کنند. هر درس در کنکور سراسری دارای تعداد […]