تاثیر معدل در کنکور 1400

تاثیر معدل در کنکور 1400

مصوبه سازمان سنجش 30 درصد تاثیر مثبت معدل دیپلم است که برداشتهای مختلفی از این جمله صورت میگیرد.اما واقعیت چیز دیگری است .ریشه تاثیر معدل در کنکور برمیگرده به حذف تدریجی کنکور که مقرر شد 85 درصد حجم پذیرش دانشجو در تمام رشته ها و دانشگاه ها از طریق تاثیر معدل صورت بگیرد .هم اکنون […]