نقش مشاور در کنکور

نقش مشاور در کنکور

نقش مشاور در کنکور و وجود مشاور تاثیر مهمی در موقعیت تمامی دانش آموزان و داوطلبان را دارد که می تواند آینده ی خود را چه در تحصیل و چه در کنکور اجرا نماید از همین رو نقش بسیار مهمی را حتی در بین خانواده های دانش آموزان و داوطلبان اجرا کرده است. اهمیت وجود […]