نمونه تدریس ریاضی کنکور آسان است

نمونه تدریس ریاضی مهندس امیر مسعودی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/tabe.mp4 آموزش تابع ریاضی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/amar.mp4 تدریس آمار و احتمال کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/ravesh-mosallasaj-11.mp4 تدریس تست زنی مثلثات یازدهم کنکور آسان است تهیه تدریس ریاضی امیر مسعودی درس ریاضی جز دروس تمام رشته ها می باشد .  و یکی از سختترین دروس است . به همین دلیل موسسه کنکور آسان است تدریس بهترین […]

نمونه تدریس زیست کنکور آسان است

نمونه تدریس زیست دکتر شیخی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-12-ravsh-test-fasl-4-.mp4 روش تست زنی فصل چهارم زیست دوازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-dahom-fasl-2-amozsh.mp4 آموزش فصل دوم زیست دهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-hamayesh-2.mp4 همایش زیست دوازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zist-hamayesh.mp4 همایش زیست کنکور آسان است تهیه تدریس زیست شناسی کنکور آسان است زیست شناسی جز دروس تجربی و در واقع مهم ترین و اصلی ترین درس تجربی […]

نمونه تدریس عربی کنکور آسان است

تدریس عربی استاد احمدی

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi.mp4 تدریس تست زنی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-2.mp4 تدریس عربی استاد جوکار کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/arabi-jokar-3.mp4 تدریس عربی دوازدهم جوکار کنکور آسان است تهیه تدریس عربی دکتر حسین احمدی دکتر حسین احمدی مدرس عربی کنکور آسان است استاد احمدی موسس مجموعه کنکور آسان است می باشد .  ایشان اولین دارنده مجوز نشر لوح های فشرده […]

نمونه تدریس دین و زندگی کنکور آسان است

تدریس دین و زندگی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-dars-1.mp4 تدریس درس اول دین و زندگی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-dars-5.mp4 تدریس درس پنجم دین و زندگی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/dini-7.mp4 تدریس دین و زندگی استاد احمدی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/jambandi-dini.mp4 تدریس جمع بندی دین و زندگی کنکور آسان است تهیه تدریس دین و زندگی دکتر حسین احمدی دکتر حسین احمدی مدرس دین و زندگی […]

نمونه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده

تدریس زبان انگلیسی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/ravesh-test-keloz.mp4 تدریس کلوز تست کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-hamaysh-12-danshzadeh.mp4 همایش زبان دوازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/test-zaban-11.mp4 تست زبان یازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/zaban-loghat-dars-aal.mp4 لغات زبان یازدهم کنکور آسان است تهیه تدریس زبان انگلیسی دکتر امیر دانش زاده دکتر امیر دانش زاده مدرس زبان انگلیسی کنکور آسان است می باشد . دکتر دانش زاده دارای مدرک زبان […]

نمونه تدریس شیمی مهندس عارف ربیعیان

نمونه تدریس شیمی کنکور آسان است

https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/shimi-11-om-fasl-3.mp4 تدریس فصل اول شیمی یازدهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/shimi-fasl-aval-sakhtar-looes.mp4 ساختار لوییس فصل اول شیمی کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/shimi-10-fasl-3.mp4 تدریس فصل سوم شیمی دهم کنکور آسان است https://ostadahmadi.com/wp-content/uploads/2020/11/shimi-10-f2.mp4 تدریس فصل دوم شیمی دهم کنکور آسان است تهیه تدریس شیمی مهندس عارف ربیعیان مهندس عارف ربیعیان مدرس شیمی کنکور آسان است می باشند .  مهندس ربیعیان […]