دانلود سوالات کنکور 1401
دانلود سوالات کنکور 1401

دانلود سوالات کنکور 1401

سوالات کنکور 1401به همراه پاسخنامه کلیدی را از این سایت به صورت رایگان دانلود کنید.

کنکور 1401در ۵ گروه آزمایشی (تجربی، ریاضی، انسانی، زبان و هنر) برگزار می شود.

طبق روال هر سال زمان برگزاری کنکور سراسری در ۵ گروه آزمایشی در تیرماه است.
کنکور 1401 در طول 4 روز برگزار می شود که تاریخ دقیق برگزاری کنکور به تفکیک رشته در جدول زیر عنوان شده است.

تاریخ برگزاری کنکور ۱۴۰1

تاریخ برگزاری کنکور 1401 در 5 گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان به شرح زیر است :

لیست رشته هاتاریخ برگزاری
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ هنرصبح چهارشنبه 8 تیرماه 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ ریاضیصبح پنج شنبه 9 تیرماه 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ انسانیصبح پنج شنبه 9 تیرماه 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ تجربیصبح جمعه 10 تیرماه 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ زبانصبح شنبه 11 تیرماه 1401

سوالات کنکور ۱۴۰1

دفترچه سوالات کنکور 1401 شامل تغییرات اساسی بوده است.
تغییرات دفترچه سوالات کنکور 1401 به شرح زیر است :

تغییرات دفترچه کنکور تجربی 1401

در گروه علوم تجربی یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال طی بازه پاسخ‌دهی ۷۵ دقیقه طراحی شده است. علاوه بر این دو دفترچه اختصاصی دیگر نیز دارند، دفترچه شماره ۲ شامل درس ریاضی همراه ۳۰ سوال در زمان پاسخ دهی ۵۰ دقیقه، زیست‌شناسی ۵۰ سوال با زمان پاسخ گویی ۴۰ دقیقه است. مجموع دفترچه شماره ۸۰ سوال در ۹۰ دقیقه می‌شود.

دفترچه شماره ۳ گروه علوم تجربی شامل درس فیزیک ۳۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، شیمی ۳۵ سوال با زمان پاسخ دهی ۳۷ دقیقه، زمین‌شناسی ۲۰ سوال با زمان پاسخ دهی ۱۶ دقیقه است که در مجموع سوالات دفترچه سوم گروه علوم تجربی ۸۵ سوال در ۹۰ دقیقه است.

فترچه شماره چهار در گروه تجربی با ۳۵ سوال برای بهیاران طراحی شده که طی ۲۰ دقیقه باید پاسخگوی آن باشند. در واقع یک دفترچه مخصوص بهیاری با پاسخنامه ویژه در نظر گرفته شده است.

دانلود دفترچه سوالات کنکور تجربی 1401

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1401دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1401
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی 1401دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی 1401
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی 1401دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی 1401

تغییرات دفترچه کنکور ریاضی 1401

در گروه آزمایشی ریاضی دفتر چه اختصاصی گروه ریاضی دو بخش می‌شود که شامل دفتر شماره «دو» و دفتر شماره «سه» با دو پاسخنامه مجزا برای هرکدام است. دفتر شماره دو شامل درس ریاضیات با ۵۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۸۰ دقیقه، دفتر شماره سه شامل درس فیزیک ۴۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۵۰ دقیقه، درس شیمی ۳۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۳۰ دقیقه و جمع ۷۰ سوال در ۸۰ دقیقه خواهد بود. همچنین گروه ریاضی یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۷۵ دقیقه دارد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی 1401

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1401دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1401
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی 1401دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی 1401
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی 1401دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی 1401

تغییرات دفترچه سوالات کنکور انسانی 1401

در این گروه یک آزمون عمومی با پاسخنامه اختصاصی و دو دفترچه اختصاصی داریم. دفترچه شماره ۲ شامل درس ریاضی ۲۰ سوال با زمان پاسخدهی ۲۵ دقیقه، درس اقتصاد ۱۵ سوال با بازه زمانی ۱۰ دقیقه، زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال با بازه زمانی ۳۰ دقیقه، علوم اجتماعی ۲۰ سوال با زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. بنابراین دفترچه شماره ۲ گروه علوم انسانی ۸۵ سوال بازه زمانی ۷۰ دقیقه دارد.

دفترچه شماره ۳ گروه علوم انسانی شامل درس زبان عربی ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه زمان، تاریخ جغرافیا هر کدام ۱۵ سوال با ۲۵دقیقه زمان، فلسفه و منطق ۲۰ سوال و ۲۰ دقیقه زمان، روانشناسی ۲۲ سال با ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی در نظر گرفته شده است. در مجموع ۹۰ سوال با ۸۵ دقیقه زمان است.

دانلود دفترچه سوالات کنکور انسانی 1401

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰1
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1401دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1401
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی 1401دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی 1401
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی 1401دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی 1401

تغییرات دفترچه سوالات کنکور هنر و زبان 1401

گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه زمان دارند. گروه زبان‌های خارجه نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ‌نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

دانلود سوالات کنکور هنر 1401

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰1دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰1
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر 1401 دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر 1401
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰1دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰1
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰1دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر 1401

دانلود سوالات کنکور زبان 1401

کنکور داخل کشورکنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور زبان 1401دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور زبان 1401
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور زبان 1401 دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور زبان 1401
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان 1401 دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان 1401
دانلود پاسخنامه کلیدی دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان 1401 دانلود پاسخنامه کلیدی دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان 1401

به محض انتشار سوالات کنکور 1401 به همراه کلید پاسخ آن ها می توانید از طریق این سایت سوالات و پاسخنامه مربوط به گروه آزمایشی خود را دانلود کنید.

ارتباط با کنکور آسان است

برای ارتباط با کنکور آسان است با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

دفتر مرکزی : 02155756500
مشاور ارشد : 09121904690

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *